Oblast 08

      Oblast 08

  Oblast simuluje provoz uzlové stanice Kolín. Vstupními stanicemi a obvody jsou: Velim, Záboří n.L., V.Osek, K.Hora hl.n., Ratboř, vlečky Hradištko a Lučební. S oblastí sousedí ještě obvod depa kolejových vozidel.
  Uzel místopisně navazuje na simulace 6C a 3N, resp. 3U.

1. Schema oblasti
2. Popis simulace

Ukázka obrazovky
Vývojové verze


1. Schema oblasti


Zvětšené schema, místní poměry
Rozdělení obvodu do zásobníků povelů2. Popis simulace

  Do simulovaného provozu je zahrnut obvod osobního nádraží a podstatná část nádraží seřaďovacího. Začleněny jsou i některé směrové odjezdové koleje seřaďovacího nádraží, na které je během práce spádoviště spouštěna zátěž pro odjezdové vlaky. Jde o koleje 14, 16 a 34. Tyto koleje nejsou použitelné pro vjezd vlaků a jsou trvale indikovány jako obsazené. Pokud je na směrové odjezdové koleji ukončena sestava soupravy vlaku během doby, kdy je spádovištní pomocné stavědlo předáno na místní obsluhu, je bezprostředně sousedící část obvodu PSt samočinně vyjmuta z místní obsluhy. Ukončení sestavy vlakové soupravy se indikuje výpisem čísla vlaku na příslušné koleji. Poté, co je takto sestava vlaku ukončena, je možno na soupravu přistavit vlakovou lokomotivu.

  Z depa nastupují nejen lokomotivy, ale také celé soupravy. Zpravidla jde o krátké soupravy motorových vlaků, určené k přistavení posunem do osobního nádraží; zde je pak třeba změnit soupravu na odjezdový vlak funkcí PD>VLAK. Soupravy některých končících vlaků jsou jízdním řádem určeny k odstupu do depa. V takových případech je třeba po příjezdu vlaku do osobního nádraží změnit vlak na posunový díl funkcí VLAK>PD a s využitím posunových cest dovolit jeho jízdu do obvodu DKV.

  Protože v GVD je větší počet vlaků osobní dopravy, které v Kolíně přecházejí na jiný vlak, přičemž pobyt vlaku často nedovoluje ponechání soupravy na dopravní koleji, je vhodné soupravy s delšími obratovými časy podle situace odstavovat posunem mimo nástupištní dopravní kolej. Jde-li o vlak, který není veden ucelenou jednotkou, je před odstavením soupravy nutné přistavit na ni odjezdovou lokomotivu. V některých případech je vhodné přestavovat posunem i soupravy přecházející mezi vozebními rameny V.Osek – K.Hora, Kolín - Ratboř a Velim – Záboří n.L. Posouzení potřebnosti takového postupu je ponecháno uživateli.
Při novém startu simulace je vhodné zkontrolovat ve výchozí situaci obsazení manipulačních kolejí. V řadě případů jsou na těchto kolejích odstaveny vlakové soupravy s delším pobytem, případně lokomotivy určené k pozdějšímu přistavení na vlaky.

  Končící vlaky nákladní dopravy je třeba zpracovat na spádovišti, tyto vlaky jsou z většiny směrů trasovány do obvodu seřaďovacího nádraží. Výjimku tvoří vlaky od Ratboře, ty ukončí jízdu v osobním nádraží. Zpracování končících nákladních vlaků je standardní, podobné jako v oblasti 05 :
  Končící nákladní vlak se po příjezdu do své koncové stanice samočinně změní na posun, uživatelského příkazu zde není zapotřebí. Lokomotivě od tohoto vlaku je třeba dovolit posun do obvodu určeného jízdním řádem. Na soupravě ukončeného vlaku se po jistou dobu vykonává koncová technická prohlídka. Dokud není prohlídka ukončena, kolej se soupravou je označena červeným podbarvením.
  Pro rozřazení na spádovišti je třeba na soupravu přistavit spádovištní posunovací lokomotivu, v simulaci stanice Kolín označenou zkratkou Z1. Přistavení spádovištní lokomotivy na soupravu se projeví výpisem šipky ve směru, kterým bude později, po vytažení soupravy na výtažnou kolej, tato souprava sunuta na spádoviště.
Jakmile je ukončena technická prohlídka a přistavena spádovištní posunovací lokomotiva, je třeba soupravu přestavit posunem na výtažnou kolej a umožnit rozřazování předáním pomocného stavědla na místní obsluhu. Po úplném rozřazení soupravy je pomocné stavědlo možno převzít opět na ústřední obsluhu.
  Vlaky odjíždějící z odjezdové skupiny seř.n., kolejí 18-20, 22-30 a 32, se v simulaci objevují jako vstupující a z hlediska zpracování tvoří prostý tranzit. Pouze vlaky směr Ratboř, resp. K.Hora vstupují z této odjezdové skupiny jako sunuté a musí ještě vykonat úvrať (bez objíždění) v osobním nádraží.
  V GVD je zapracováno také několik párů vlaků směru vl.Hradištko / Kolín seř.n. / K.Hora a zpět s přepřahem v Kolíně seř.n.