Oblast 05

   Oblast 05

  Řízení části uzlu Ústí nad Labem. Simulovaný provoz má určité retrospektivní rysy; to se týká zejména kolejového uspořádání některých stanic, intenzity nákladní dopravy a souběžné činnosti dvou spádovišť.

    1. Základní údaje
    2. Koncepce provozu

    Ukázka obrazovky
    Vývojové verze

     1. Základní údaje


Obr.1 - Schema uzlu Ústí n.L.Obr.2 - Schema kolejiště v simulaci

Řízené a sousedící obvody:

UST  Ústí n.L.-Střekov
ULZ  Ústí n.L.-západ
UVN  Ústí n.L.z.-vnější n.
SN1  Ústí n.L.z.-seř.n. vstup u St.1
SN3  Ústí n.L.z.-seř.n. vstup u St.3
UVJ  Ústí n.L.z.-vjezdové n.
DKV  Depo kolejových vozidel
TRM  Trmice
VTT  Vlečka Teplárna Trmice
REH  Řehlovice
OHB  Odbočka Hrbovice

      

CHA  Chabařovice
SDH  "Staré depo", vstup do UL hl.n.
SDZ  "Staré depo", vstup do UL záp.n.
PRA  Prackovice n.L.
ULJ  Ústí n.L. jih
VVA  Vlečka Vaňov
ULH  Ústí n.L. hl.n.
UMS  Ústí n.L. Mariánská skála
ULS  Ústí n.L. sever
VTN  Vlečka v km 522,2
POV  Povrly


  Tyto obvody jsou z hlediska tvorby jízdního řádu a návazných funkcí považovány za samostatné stanice; to se týká zvláště určených úvraťových, přepřahacích a střídacích stanic. Vlak s plánovaným přepřahem, úvratí či střídáním strojvedoucích např. v obvodu UVJ je nutno zpracovat právě tam, nikoli jinde.


2. Koncepce provozu

   V informační tabulce jsou vlaky trasované přes Ústí n.L. vjezdové nádraží zvýrazněny šedou barvou výpisu cílové stanice. V simulaci zatím není zapracována možnost vedení vlaků ústeckým uzlem objízdnými trasami, tedy jinými obvody, než přepokládá jízdní řád.

  Vlaky ze směru Ústí n.L. Střekov, Ústí n.L. jih a Ústí n.L.hl.n., které končí ve vjezdovém nádraží, mohou vjet na koleje 401 a 402, kde je jejich vlaková cesta ukončena hlavním návěstidlem. Na staniční kolej, která není v příslušném směru ukončena hlavním návěstidlem, vlakovou cestu v simulaci postavit nelze. To se týká také např. koleje č.158 ve směru od Ústí n.L. Střekova
  Pro rozřazování vlaků končících v obvodu UVJ na 1.spádovišti je určena 1.posunovací lokomotiva, tzv. „1.záloha“, pro rozřazování vlaků končících v obvodu UVN na 3.spádovišti je určena 3.záloha.

  Tyto lokomotivy jsou v informačních výpisech označeny Z1, resp. Z3. V obvodu UVJ je možno rozřazovat vlaky běžným způsobem, tj. po odstavení příjezdové lokomotivy, vykonání koncové technické prohlídky a přistavení zálohy pouze předat příslušné PSt (pro kolej 401 PSt 1, atd.) na místní obsluhu. V obvodu UVN je třeba kromě odstavení příjezdové lokomotivy, vykonání koncové technické prohlídky a přistavení zálohy ještě přestavit vlakovou soupravu posunovou jízdou na výtažnou kolej č.607 (na obr.3 označena zelenou barvou).

  Lokomotivy určené do obvodu SN1, SN3 nebo DKV mohou do určených míst odstoupit jako posun, a to po kolejích zvýrazněných na obr.3 žlutou barvou, do obvodu DKV tedy po koleji vpravo ve směru jízdy. Lokomotivy mezi obvody UVN, UVJ, ULZ, ULH a UMS je možno přesunovat rovněž posunovou jízdou.

  Je-li do řízené oblasti předávána lokomotiva posunovou jízdou z depa kolejových vozidel (DKV), je o tom uživatel informován modrou obdélníkovou indikací u předávací koleje a výpisem v okně „Zprávy“. Výpis obsahuje informaci o určení, případně o cílové stanici lokomotivy. Modrá obdélníková indikace se maže po uvolnění předávací koleje.Obr.3 - Předávací koleje, výtažná kolej

  Vlaky nastupující z obvodu „Staré depo“, tedy vstupem SDH, resp. SDZ, které mají ve stanici Ústí n.L. hl.n., resp. Ústí n.L. západ nebo Ústí n.L. vnější n. vykonat úvrať, není nutno v uvedených stanicích objíždět, jsou zpravidla ze „Starého depa“ sunuty.
  Vlaky odstupující do obvodu „Staré depo“, tedy výstupem SDH, resp. SDZ, které ve stanici Ústí n.L. hl.n., resp. Ústí n.L. západ nebo Ústí n.L. vnější n. vykonaly úvrať, není nutno v uvedených stanicích objíždět, jsou zpravidla do „Starého depa“ sunuty.

  Některé vlaky osobní dopravy jezdí k provoznímu čištění do obvodu UL Mariánská skála, to se týká i několika motorových vlaků z vozebního ramene Bílina – Řehlovice – Ústí n.L. U takových vlaků je třeba účelně zvolit vjezdovou kolej ve stanici Ústí n.L. hl.n. (kusá kolej č.7a v těchto případech není nejvhodnějším řešením).

  Standardně, stejně jako v jiných simulacích, jsou k dispozici grafikonové soubory ve formátu gif ve složce GVD.


Obr.4 - Výhybna Ústí n.L.jih

  Důležitá poznámka k indikacím
Traťové koleje mezi výhybnou Ústí n.L.jih a stanicí Ústí n.L.západ nejsou rozděleny na více prostorových oddílů. Indikace stavu uvedených traťových úseků zobrazované u výhybny Ústí n.L. jih (viz obr.4) se však opakují v horní části zobrazení řízené oblasti u stanice Ústí n.L.západ.
Tento opakovací princip je zde v simulačním programu použit výjimečně, proto se na něj zvláště upozorňuje.

  Zásobníky povelů
Povely zadávané v obvodech ULZ, UVN a UVJ jsou zařazovány do zásobníků příslušného obvodu v závislosti na tom, ve kterém obvodu je situován obslužný prvek, nejčastěji tedy počáteční návěstidlo jízdní cesty. Obvody jsou barevně vyznačeny v obr.5.


Obr.5 - Obvody pro zásobníky povelů  Řada provozních úkonů v simulaci dosud zapracována není - to se týká např. jízdy vlaků s nezavěšeným postrkem v obvodu stanice, složitějších posunových operací ve vlakotvorbě, obsluhy vleček posunovými díly a pod. Uvedené náměty mohou posloužit v dalším rozvoji funkcí simulace.

  Přestože podle autorova názoru je možno tento simulační program z hlediska uživatele považovat již za značně obtížný, je třeba připomenout, že řízení tak složitého provozního komplexu je ve skutečnosti ještě o několik stupňů těžší, zejména vzhledem k obsáhlým služebním povinnostem dopravního personálu.

Zájemcům je dostupný také přehled vývoje simulačních programů.